Đóng

Dịch vụ

9 / 10 2016

Tư vấn xây dựng khung năng lực

BrainMark thường tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng Khung chuẩn năng lực, định giá hệ thống chức danh nhằm xây dựng hệ thống lương 3P, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình xây dựng khung năng lực của BrainMark được triển khai theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1. Xác định mục đích đề án

 1. Xác định rõ mục đích đề án xây dựng khung năng lực
 2. Thống nhất với Lãnh đạo công ty về mục đích của dự án (phục vụ chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng, đãi ngộ, trả lương…).
 3. Đề xuất thành lập Ban đề án của Công ty.
 4. Xác định phương pháp hợp tác thực hiện đề án với đơn vị tư vấn.
Phần này BrainMark chọn mức độ sử dụng của doanh nghiệp nhằm thiết kế các bảng biểu cho phù hợp với mục đích ứng dụng sau này.

 

Bước 2.  Chuẩn hóa hệ thống các chức danh

 1. Xem xét cơ cấu tổ chức
 2. Xem xét hệ thống chức danh toàn công ty
 3. Xem xét hệ thống chức danh cần xây dựng khung năng lực
 4. Xem xét mô tả công việc của từng chức danh.
 5. Đề nghị soạn lập bổ sung mô tả công việc cho chuẩn và đồng nhất.
Phần này BrainMark phân tích và xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên nỗ lực và tích cực hơn. Chuẩn bị cho quá trình xác định những năng lực cần có.

 

 Bước 3.  Xây dựng bộ khung năng lực

 1. Xác định các nhóm năng lực cần có
 2. Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực
 3. Xây dựng mức độ cho mỗi năng lực.
Phần này quan trọng, BrainMark xây dựng chuẩn năng lực vừa mang tính khoa học vừa mang tính ứng dụng cho riêng doanh nghiệp

 

 Bước 4.  Sắp xếp năng lực cho từng vị trí

 1. Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý
 2. Xác định năng lực và các cấp độ năng lực cho từng chức danh.
 3. Khảo sát thực tế và thảo luận nội bộ về nhóm năng lực đối với từng chức danh.
Phần này BrainMark triển khai nhằm xác định mỗi công việc trong doanh nghiệp đều gắn với một năng lực nhất định và các cấp độ yêu cầu tương ứng.

 

 Bước 5.  Đánh giá năng lực từng cá nhân

 1. Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực.
 2. Triển khai đánh giá năng lực cá nhân.
 3. Thu thập thông tin, phân tích và báo cáo kết quả đánh giá năng lực đối với từng cá nhân.
Phần này BrainMark sẽ cho thấy kết quả khoảng cách năng lực, chênh lệch giữa cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi được đánh giá.

 

Bước 6.  Đề xuất đào tạo và chính sách nhân sự liên quan

 1. Đề xuất chương trình phát triển nguồn nhân lực
 2. Đề xuất nhóm các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm cán bộ nhân viên.
 3. Đề xuất các chính sách nhân sự có liên quan.
Phần này BrainMark xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra. Đồng thời khuyến khich, thúc đẩy sự quan tâm của các nhà quản lý và bản thân nhân viên.

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn