Đóng

16 / 12 2016

BIC Việt Nam

Nhằm nắm bắt thông tin thị trường và tiếp cận các giải pháp Marketing mới trong việc phát triển các dự án của mình. Công ty CP BIC Vietnam đã hợp tác cùng BrainMark Consulting & Training trong chương trình: “Kỹ năng làm việc nhóm” & “Giải pháp Marketing cho dự án BĐS”

Tham dự chương trình lần này có hơn 30 cán bộ quản lý, nhân viên và đối tác của BIC. Đánh giá cao nhu cầu của BIC trong chương trình training này, ban giảng huấn BrainMark thiết kế chương trình trong 3 ngày 10, 11&12/09/2011.

Khách hàng Related