Đóng

Lợi ích khi ứng dụng hệ thống BSC - KPI

Đánh giá hiệu quả

Khi áp dụng hệ thống KPI, Doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên, từng phòng ban trong Công ty. 

Ghi nhận năng lực

Hệ thống KPI ghi nhận năng lực làm việc từng nhân viên một cách chính xác, giúp Công ty có những giải pháp phát triển nguồn nhân lực hợp lý.

Cải tiến công việc

Triển khai hệ thống KPI giúp cán bộ nhân viên cải tiến phương pháp làm việc, phát huy hiệu quả trong từng công việc được giao.

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn xây dựng
hệ thống BSC - KPI

BrainMark hỗ trợ các doanh nghiệp tư vấn xây dựng hệ thống BSC - KPI nhằm đánh giá và đo lường hiệu quả.

Tư vấn Quản trị Chiến lược Balanced Scorecard

BrainMark hỗ trợ CEO trong việc hoạch định chiến lược phát triển Công ty theo mô hình Balanced Scorecard

Tư vấn xây dựng
Khung năng lực

BrainMark xây dựng khung năng lực nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Đào tạo BSC - KPI
cho từng Doanh nghiệp

BrainMark thường xuyên đào tạo chương trình in-housenhằm xây dựng hệ thống BSC-KPI.

Khách hàng đã tư vấn, đào tạo

Lịch sử tư vấn

Doanh nghiệp tham gia

BrainMark tư vấn KPI cho doanh nghiệp ở hầu hết tất cả các ngành hoạt động.

Nhân viên tham gia

Doanh nghiệp cử cán bộ nhân viên tham gia các chương trình đào tạo BSC - KPI.

Dự án thực hiện

Số lượng các dự án tư vấn KPI đã triển khai trong thời gian qua cho các doanh nghiệp.

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia của BrainMark có nhiều kinh nghiệm trong các dự án tư vấn BSC - KPI.

Tin tức mới nhất